تئاتر معلولین ایران

گروه تئاتر ( سپینود ) استان مازندران ـ شهرستان چالوس در حال تمرین نمایش روباه وخروس به کارگردانی مسعود تیر جهت راه یابی به پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین کاسپین

photo 2017 09 05 12 00 05

photo 2017 09 05 12 00 10

photo 2017 09 05 12 00 00