تئاتر معلولین ایران

قابل توجه معلولین علاقمندان وهنرمندان گرامی شهرستان گنبد

با عنایت به نزدیک شدن ۱۲ آذر مصادف با "روز جهانی افراد دارای ناتوانی" این اداره به بهترین فیلم کوتاه در رابطه با معلولیت جوایز نفیسی تقدیم میکند.

ـ ناتوانی و موانع شهری

ـ ناتوانی و فرهنگ عمومی

ـ کودکان دارای ناتوانی

ـ سالمندی و جامعه

 ـ معلول و اشتغال

ـ فیلم ها در قالب CD  به اداره بهزیستی تحویل گردد

ـ حداکثرطول فیلم ۵دقیقه ـ مهلت ارسال آثار ۲۹ آبان ۱۳۹۶

ـ روابط عمومی بهزیستی گنبد