تئاتر معلولین ایران

داوران مرحله بازبینی هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس معرفی شدند.


داوری این دوره از جشنواره را آقایان دکتر حمید کاکا سلطانی ، جهانشیر یار احمدی وسعید کاظمیان بر عهده دارند.
هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس از 21 لغایت 23 دی ماه 97 در بوشهر برگزار می گردد.