تئاتر معلولین ایران

آرا داوران پانزدهمین جشنواره تاتر معلولین استان بوشهر اردیبهشت ماه

بخش صحنه ای
اولین بخش:پوستر وبروشور
هیات داوران در این بخش تقدیر می کند ازآقای سلمان قاسمی وحدت با نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه از شهرستان دیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
لوح تقدیر دومی وجایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به طراح پوستر وبرشور نمایش زیرزمین جناب آقای فروزش از شهر آبپخش شهرستان تنگستان.
دیپلم افتخارپوستر وبروشور اولی بهمراه جایزه نقدی اهدا می شود به طراح و اجرای پوستر وبروشور نمایش کله پوک ها جناب آقای یونس رازقی پور از شهر اهرم شهرستان تنگستان
بخش نور:
در این بخش هیات داوران یک انتخاب دارد
دیپلم افتخار و جایزه اولی این بخش اهدا می شود به نمایش دستاپ از بوشهر آقایان احمد احمد زاده و مسعود بوشهری
بخش گریم:
هیات داوران در این بخش لوح تقدیرجایزه دومی خود را اهدا می کند به طراح واجرای گریم نمایش تور سرکار خانم محدثه شعبانی از شهرستان دیلم
دیپلم افتخار اولی وجایزه داوران در این بخش اهدا می شود به طراح واجرای گریم نمایش کله پوک ها سرکارخانم گلناز نیسنی از شهرستان تنگستان شهر اهرم
بخش موسیقی:
هیات داوران در این بخش لوح تقدیر سومی  وجایزه نقدی خود را اهدا می کند به موسیقی واکسپیشال افکت نمایش تور جناب آقای علی رضا غلامشاهی از شهرستان دیلم
واما جایزه دومی بهمراه لوح تقدیر وجایزه نقدی اهدا می شود به آهنگساز نمایش نقاشی ناتمام از بوشهر جناب آقای آرشام فرهادی از شهر بوشهر
دیپلم افتخار وجایزه اولی این بخش بهمراه جایزه نقدی اهدا می شود به آهنگسازنمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه جناب آقای مهدی ناظمیان از شهرستان دیر
بخش لباس:
در این بخش هیات داوران سه انتخاب دارددر ابتدا جایزه سومی
لوح تقدیر سومی و جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به طراح لباس کله پوک ها سرکار خانم سمیه افروز از شهر اهرم تنگستان
لوح تقدیر دومی بهمراه جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به طراح لباس بندوش آقای سعید عزیزی از شهر بوشهر
دیپلم افتخار اولی وجایزه نقدی این بخش اهدا می شود به بهترین طراح لباس نمایش تور سرکار خانم طاهره مفتاح از شهر دیلم

طراحی صحنه:
لوح تقدیر سومی بهمراه جایزه نقدی در بخش طراحی صحنه اهدا می شود طراح صحنه نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه جناب آقای عباس قنبری از شهرستان دیر
لوح تقدیر دومی وجایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به طراح صحنه بندوش جناب آقای علی اکبری از شهربوشهر
دیپلم افتخاراولی بهمراه جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به طراح صحنه نمایش تور جناب آقای سید مهدی محمدی از شهرستان دیلم

بخش بازیگری مرد همراه:
هیات داوران در این بخش لوح تقدیرسومی و جایزه نقدی خود را بصورت مشترک اهدا می نماید به آقای محمد باقر سلیمی بازیگر حلو پلنگ  و همچنین جناب آقای سید رضا اسپوتین بازیگر نمایش کله پوک ها
بازیگری دوم
لوح تقدیردومی و جایزه نقدی اهدا می شود به آقای پژمان برزگر بازیگر نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه
بازیگر اول مرد
 هیات داوران تندیس جشنواره بهمراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود را اهدا می کند به بازیگر نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه جناب آقای ابراهیم راستی.

بخش بازیگری زن همراه:
 هیات داوران در این بخش به دلیل تعداد زیاد بازیگران زن و بازی های درخشانشان چند انتخاب دارد و دو جایزه ویژه.
در ابتدا بازیگری سوم مشترک زن
لوح تقدیرسومی و جایزه نقدی بصورت مشترک اهدا می شود به سرکار خانم محدثه شعبانی از نمایش تور و همچنین سرکار خانم مریم فیروزی از نمایش بندوش و دیگر بازیگر مشترک سرکار خانم مهسا خدری از نمایش کله پوک ها
بازیگری دوم زن همراه
لوح تقدیردومی و جایزه نقدی بصورت مشترک اهدا می شود به سرکار خانم افسانه زمانی بازیگر نمایش زیرزمین و همچنین سرکار خانم نرگس سالمی بازیگر نمایش کله پوک ها
بازیگر اول زن
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به بازیگر نمایش بندوش سرکار خانم مژگان مکاریان
جایزه ویژه هیات داوران
دو جایزه ویژه
 هیات داوران در ابتدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به سرکار خانم مدینه عزیزپور بازیگر نمایش حلو پلنگ و همچنین سرکارخانم آترین فرهادی برای ایفای نقش در نمایش نقاشی ناتمام

بازیگری مرد بخش توان خواه:
بخش ناشنوا و کم شنوا
لوح تقدیرسومی و جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به آقایان حامد پیراسته محمدرضا گنجو و محمد مرزوقی فرد
همچنین در این بخش لوح تقدیردومی و جایزه نقدی اهدا می شود به بازیگر نمایش کله پوک ها جناب آقای حسن جمالی پور از شهر اهرم

بخش نابینا و کم بینا
لوح تقدیر سومی و جایزه نقدی اهدا می شود به جناب آقای عباس دهدار بازیگر نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه
لوح تقدیر دومی بهمراه جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به بازیگر نمایش نقاشی ناتمام آقای فریدون فریدونی
تندیس جشنواره بهمراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش اهدا می شود به جناب سیدمهدی محمدی بخاطر بازی در نمایش تور از دیلم
بخش ذهنی:
در این بخش هیات داوران دو انتخاب دارد اما بدون اولویت  
لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می شود به جناب آقای علی فخرایی و حسین سهولی بخاطر ایفای نقش در نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه
بخش جسمی حرکتی:
لوح تقدیرسومی وجایزه نقدی در این بخش بصورت مشترک اهدا می شود به جناب آقایان رسول محمدی  و محمد عالی زاده هردواز نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه ومجتبی پیرینه بازیگر نمایش حلو پلنگ
لوح افتخار دومی بهمراه جایزه نقدی در این بخش بصورت مشترک اهدا می شود بازیگر نمایش زیرزمین بشیر فروزش و امیر حسین قاسمی زاده  و محمد بهروزی از نمایش کله پوک ها
بازیگر اول این بخش
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهمراه جایزه نقدی در این بخش اهدا می شود به جناب آقای محمد کللی  بازیگر نمایش بندوش

بازیگری زن بخش توان خواه:
بخش کم شنوا وناشنوا
در این بخش هیات داوران لوح تقدیر دومی بهمراه جایزه نقدی را اهدا می کند بصورت مشترک به مینا نوری کوثر بریدانی نسترن سادات اختر ومریم بحرینی
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش اهدا می شود به سرکار خانم فاطمه بهادر بخاطر ایفای نقش در نمایش حلو پلنگ
بخش ذهنی:
در این بخش هیات داوران  لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را اهدا می کند به سرکار خانم منیره رستمیان پور از نمایش بندوش
بخش جسمی حرکتی:
در این بخش هیات داوران  لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را اهدا می کند به سرکار خانم ساناز سلیمانی از نمایش کله پوک ها
 بخش نابینا وکم بینا:
هیات داوران در این بخش لوح تقدیر سومی بهمراه جایزه نقدی خود را بصورت مشترک اهدا می کند به سرکار خانم فاطمه میرزایی ورعناعوض پور از نمایش حلو پلنگ
جایزه دومی این بخش لوح تقدیر دومی اهدا می شود به سرکار خانم ماریا اشکری بازیگر نمایش نقاشی ناتمام
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار اولی و جایزه نقدی  در این بخش اهدا می شود به سرکار خانم الهام دریاپور بخاطر بازی در نمایش حلو پلنگ
بخش اعصاب وروان:
جایزه نقدی ولوح تقدیر این بخش اهدا می شود به سرکار خانم افیسی بازیگر نمایش بندوش
بخش نمایش نامه نویسی:
لوح تقدیر سومی و جایزه نقدی بخش نویسندگی نمایش اهدا میشود به نویسنده نمایش نقاشی ناتمام سرکار خانم ماریا اشکری
لوح تقدیر دومی بهمراه جایزه نقدی این بخش بصورت مشترک اهدامی شود به نویسنده نمایش دستاپ حمید حیدری وجناب آقای سید مهدی محمدی نویسنده نمایش تور
جایزه اولی نویسندگی ..تندیس جشنواره و دیپلم افتخار وجایزه نقدی این بخش اهدا می شود به نویسنده نمایش بندوش جناب آقای علی اسدی زاده

بخش کارگردانی:
در این بخش هیات داوران در ابتدا لوح تقدیر خود را اهدا می نماید به کارگردان نمایش تور جناب آقای سید مهدی محمدی
کارگردانی سوم ..لوح تقدیر و جایزه نقدی بصورت مشترک اهدا می شود به جناب آقای رسول محمدی کارگردان نمایش حسنی ودیو راه باریک پشت کوه و همچنین جناب آقای یونس رازقی پور کارگردان نمایش کله پوک ها

کارگردانی دوم جشنواره ....لوح تقدیردومی و جایزه نقدی این بخش اهدا می شود به کارگردان نمایش بندوش سرکارخانم مریم شهبازی

کارگردان اول جشنواره بخش صحنه ای .. تندیس جشنواره بهمراه دیپلم افتخار وحایزه نقدی تقدیم میگردد به کارگردان نمایش دستاپ جناب آقای حمید حیدری


بخش خیابانی:

بخش بازیگران مرد همراه:

بازیگر برگزیده این بخش احمدرضا منصوریان بخاطر بازی در نمایش خیابانی ما همه دیوانه ایم

بخش موسیقی:

موسیقی برگزیده این بخش اهدا می شود به آهنگساز نمایش خیابانی لطفا روی ابرها با من قدم بزن جناب آقای رضا حیدری

 بخش پوستر وبروشور:

جایزه دومی این بخش بهمراه لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می شود به طراح بروشور سیل بند سرکار خانم مریم فیروزی

و اما دیپلم افتخار وجایزه نقدی این بخش اهدا می شود به طراح پوستر وبروشور نمایش خیابانی روی ابرها با من قدم بزن  جناب آقای امیر شناگر نژاد

بخش بازیگری زن همراه:

 لوح تقدیر این بخش به همراه جایزه نقدی بصورت مشترک اهدا می شود به سرکارخانم فرناز خوشبخت و زهرا نعمتی از نمایش امید مادر
 
بخش نابینا وکم بینا بازیگری مرد:


بازیگر برگزیده این بخش جناب آقای محمد احمدی بازیگر نمایش خیابانی نمایش لطفا روی ابرها با من قدم بزن

بخش بازیگری زن جسمی حرکتی:

در این بخش هیات داوران لوح تقدیرسومی و جایزه نقدی خود را بصورت مشترک اهدا می کند به سرکار خانم حنانه نجفی ، معصومه بهادر ، آسیه نعمتی

لوح تقدیر دومی و جایزه نقدی این بخش اهدا می شود به سرکار خانم فاطمه پولادی

دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش اهدا می شود به سرکار خانم زینب خواجه بازیگر نمایش فصل زرد سرد
بخش کم بینا ونابینا:

دراین بخش هیات داوران دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود را اهدا می نماید به سرکار خانم زهرا رییس بازیگر نمایش لطفا روی ابرها با من قدم بزن

بخش طرح وایده :

در این بخش هیات داوران لوح تقدیر وجایزه نقدی خود را اهدا می کند به طرح وایده نمایش خیابانی ما همه دیوانه ایم جناب آقای فریدون فریدونی

دیپلم افتخاراولی وجایزه نقدی این بخش اهدا می شود به سرکار خانم طیبه بهزاد برای نمایش  خیابانی لطفا روی ابرها با من قدم بزن


کارگردانی بخش خیابانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار وجایزه نقدی این بخش اهدا می شود به کارگردان نمایش خیابانی لطفا روی ابرها با من حرف بزن سرکار خانم طیبه بهزاد

آثار برگزیده پانزدهمین جشنواره تاتر معلولین بدون اولویت به شرح زیر می باشد:

1-نمایش صحنه ای بندوش از بوشهر

2-نمایش صحنه ای دستاپ از بوشهر

3-نمایش صحنه ای کله پوک ها از اهرم

4- نمایش خیابانی لطفا روی ابرها با من قدم بزن از بوشهر