تئاتر معلولین ایران

aftab.png

منطقه آفتاب: شامل استان های اصفهان، قم،تهران، البرز، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد (دبیرخانه و استان مجری: اصفهان- اردیبهشت ماه 1392)