تئاتر معلولین ایران

برای خرید نشریه تئاتر معلولین پس از واریز مبلغ 55 هزار تومان (40 هزار تومان بابت نشریه و 15 هزار تومان بابت پست) به شماره کارت 5076771010722936 به نام سعید کاظمیان ، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

 

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

موبایل(*)
ورودی نامعتبر

مبلغ واریزی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ واریز(*)
ورودی نامعتبر

شماره پیگیری(*)
ورودی نامعتبر

استان(*)
ورودی نامعتبر

شهر(*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

کد پستی(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر