نوع افزونه اندازه
رسانه اصلی mp4 14.42 MB
تصویر بند انگشتی سفارشی jpg 1.41 MB