تئاتر معلولین ایران

ادامه مطلب...فرهاد فیاض بخش دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر از توان خواهان موفق این استان است که تاکنون مقام های بسیاری را در جشنواره استانی وملی در رشته های تئاتر وسینما کسب کرده است.
آقای فیاض بخش ضمن عرض سلام واحترام ، لطفا بفرمایید چه برنامه هایی برای این دوره از جشنواره دارید ؟
فعال کردن مراکز از مهمترین برنامه های این دوره محسوب میشود و نگاه ویژه ای به مراکز نگهداری داریم،حضور اساتید کشوری وبرگزاری ورکشاپهای متعدد توسط اساتید مطرح کشوری ، استفاده کامل از معلولین در کمیته های تیم اجرایی ، دعوت حضوری از توانخواهانی که مدتی دوراز تئاتر بودند و بازگرداندن آنها.

چه کارگاههای در این دوره برگزار می شود؟
کارگاه فن بیان ، نمایشنامه نویسی ، تئاتر درمانی ، بازیگری

تعداد کارهای بازخوانی وبازبینی شده را اعلام کنید؟
تابدین لحظه دوازده متن نمایشی به دبیرخانه جشنواره رسیده که باتوجه به اینکه بیست روز به پایان مهلت آثار مانده حجم خوبیست.

تاثیرات تئاتر معلولین را در جامعه هدفمندش چگونه ارزیابی می کنید؟
بیشک هنر تئاتر هنری بی مانند در عرض اندام کردن و نشان دادن خود به جامعه است وتوانخواهان استان بوشهر در ادوار مختلف این را ثابت کردند ، تئاتر هنریست که باعث میشود توانخواه به خود ببالد و دیگر حس گوشه گیری ازاو برچیده شود و این کار فقط بدست جادوی تئاتر امکان دارد
ومن خوشحالم که پس از سیزده دوره جشنواره امسال مدیریت محترم سازمان بهزیستی در اقدامی پیشرو یک توانخواه را دبیر جشنواره اعلام نمود.
سخن آخر :  تشکر ویژه از جناب دکتر پولادی و سرکار خانم غلامزاده و مردانی و پوربهی و اقای محمد غلامی که در این مهم مارا یاری کردند.

ادامه مطلب...لطفا خودتان را معرفی کنید؟

سلام سهیلااحمدی هستم کارگردان فیلمنامه نویس ونمایشنامه نویس وشاعر، مسئول کانون تئاترمعلولین اسلامشهر سرپرست ومسئول گروه تئاترمعلولین سیمرغ وافتخارمیکنم که خودم هم یک معلول ویلچری هستم

 

 

فعالیت ها واجراهایی که در حوزه ی تئاتر داشتید را توضیح دهید؟

گروه تئاترمعلولین سیمرغ یکسال هست که تشکیل شده وافرادفعال دراین گروه اکثراهمگی ازمعلولین توانمندوبااستعدادجنوب غرب تهران وحومه آن هستندکه تحت نظارت من دربخشهای آموزشی واجرای تئاترفعالیت دارندگروه تئاترسیمرغ درجشنواره فجرملاردسال۹۵بانمایش(توهم مثل من باش)به نویسندگی وکارگردانی من دربخش اجرای نمایشنامه خوانی توانست در دوبخش کارگردانی ویژه لوح تقدیرگرفته و دربخش نقش خوان مردوباورپذیربودن نقش لوح تقدیروجایزه نقدی کسب و رتبه بیاورد و درحال حاضرهم درحال تمرین نمایش برای جشنواره آفتاب واجرای عموم هستیم

 

 

آثار ورتبه هایی که کسب کردید را معرفی کنید؟

من باگروه تئاترمعلولین سیمرغ درجشنواره فجرشهرستان ملاردسال۹۵دربخش نمایشنامه خوانی بانمایش(توهم مثل من باش)به نویسندگی وکارگردانی خودم توانستم دولوح تقدیرویک جایزه نقدی دربخشهای کارگردانی ویژه ونقش خوانی مردبگیرم

 

 

چرا تئاتر لازم است؟

تئاتربرای افرادمعلول به چنددلیل بسیارلازم هست اثباط والقاءتوانمندبودن افرادمعلول چون این عزیزان دراوج توانمندبودن بسیارگوشه گیروساکت ومنزوی هستندوحتی ازصحبت درجمع احساس شرم میکنندپس میتوان برای این عزیزان تئاتررادردرجه اول یک نوع کلاس یاآموزش اعتمادبه نفس داشتن درنظرگرفت برایشان تابه زندگی برگشته ومعلولیت وحضوردرجمع رابرای خودوبیان احساسات خودشان مانعی تصورنکنندخودمن به شخصه درکانون واعضای گروه خودم چنین عزیزانی راداشتم که نیازبه حمایت ودلگرمی داشتندوشکرخداالان جزوهنرمندان حرفه ای به حساب می آیند

 

 

از ضعف های موجود در حوزه ی تئاتربفرمایید؟

یکی ازبزرگترین ضعفهای تئاتری درحوزه معلولین کمبودامکانات وحمایتهای معنوی ومادی برای این افرادهست درحوزه هنرافرادسالم هم باکمبودامکانات وحمایت مواجه هستندچه برسدبه افرادمعلول که واقعااگرحمایتی ازاین عزیزان نشودواقعانه تنهاکاربرایشان سخت بلکه غیرممکن خواهدبودچون اکثربچه هابرای رفت وآمدوتهیه هزینه هابامشکل مواجه هستندکسانی که فعالیت دارنددربخش تئاترمعلولین بسیارکم وحتی اصلاحمایت نمیشودواین یکی ازبزرگترین مشکلات هست وتاحالاهم کسی به آن توجه نکرده است

 

 

چه برنامه های اجرایی برای آینده دارید؟

من ازآنجایی که قصددارم این جمله کم توان بودن محدودیت ندارد راثابت کنم وقصددارم که تاجایی که درتوان دارم این گروه راحمایت ومشکلات عزیزان معلول رادرقالب نمایشهای تالیفی خودم به نمایش بگذارم درحال حاضرمن وگروه خودم درحال تمرین یک نمایش جدیدباعنوان(بی گمانم عشق)رابابیان بعدی دیگرومتفاوت ازسال قبل رابه روی صحنه ببریم که مراتب به اطلاع شماخواهدرسید

 

 

سخن آخر:سخن آخراینکه هیچکس دراین دنیاکامل نیست هستندکسانی که نقطه ضعف خودرامانع پیشرفت خوددانسته وتلاشی برای آینده نمیکنندولی دراین میان هستندعزیزانی هم که بدون توجه به کمبودهای خودشان برای رسیدن به خواستهایشان تلاش میکنندآنهافقط نیازبه کمی حمایت وتشویق دارندتاآینده رابسازندچون افرادمعلول بسیارحساس ولی قدرتمندهستندوخودمن نیزخیلی خوشحال هستم که جزو این عزیزان معلول هستم