تئاتر معلولین ایران

نشریه تخصصی تئاتر معلولین

رونمایی از نشریه تئاتر معلولین

فراخوان پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان