تئاتر معلولین ایران

اختتامیه جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس وکویر

اختتامیه جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس وکویر

اختتامیه جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس وکویر

اخبار و رویدادها

نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع

نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع

هیئت داوران متشکل از خسرو حکیم رابط , الله قلی نظری و سعید کاظمیان نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع را به شرح ذیل اعلام می نمایند.  

اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت "" خلیج فارس وکویر ""

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس وکویر

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر "" بخش خیابانی""

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش خیابانی)

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر "" بخش کودک ونوجوان""

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش کودک ونوجوان )

آراء هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر "" بخش بزرگسال -بخش دوم""

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش دوم)

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان  

گفتگو

گالری تصاویر

ورود کاربران