تئاتر معلولین ایران

اجرای نمایشنامه خوانی ماهی سیاه کوچولو

اجرای نمایشنامه خوانی ماهی سیاه کوچولو

اخبار و رویدادها

اجرای نمایشنامه خوانی "ماهی سیاه کوچولو" نوشته منوچهر خاکسار هرسینی وکارگردانی مریم ایگدری

اجرای نمایشنامه خوانی "ماهی سیاه کوچولو" نوشته منوچهر خاکسار هرسینی وکارگردانی مریم ایگدری

                            نمایشنامه ماهی سیاه کوچولو نوشته منوچهر خاکسار هرسینی و کارگردانی مریم ایگدری 7 و 8 آبان...

نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع

نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع

هیئت داوران متشکل از خسرو حکیم رابط , الله قلی نظری و سعید کاظمیان نتایج بازخوانی متون جشنواره تئاتر معلولین کاسپین وطلوع را به شرح ذیل اعلام می نمایند.  

اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت "" خلیج فارس وکویر ""

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس وکویر

آموزش

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

كارگاه آموزشي در خصوص تئاتر ستمديدگان

ویدیوهایی از اجرای نمایش تئاتر ستمدیدگان