تئاتر معلولین ایران

آرا هیئت داوران جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش خیابانی)

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت مناطق کویر و خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار گردید

در بخش تئاتر خیابانی

تقدیر از بازیگری همراه زن به خانم آمنه پورحسینی برای بازی در نمایش پارا المپیک از استان خوزسان

تقدیر از گروه بازیگران معلول نمایش پارالمپیک از استان خوزستان

هیئت داوران به دلیل کیفیت پایین آثار خیابانی اجرا شده در جشنواره ، ضمن تاکید بر ضرورت نگاه جدی تر و عمیق تر به تئاتر خیابانی ، هیچ اثری را در بخش های مختلف بخش خیابانی حائز رتبه و جایزه و تقدیر ندانستند