تئاتر معلولین ایران

t412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله تئاتر معلولین با رویکردی تخصصی در حوزه تئاتر معلولین با سردبیری سعید کاظمیان و مشاوره دکتر قطب الدین صادقی و دکتر افسانه فخری آغاز به کار نمود. در دفتر اول این نشریه به تاریخچه و نحوه شکل گیری جریان تئاتر معلولین در ایران پرداخته  است.